Het gebruik van de privatieve panden

Uitzicht en gebruik van privatieve panden.

Wij vinden het bijzonder belangrijk dat onze Residentie een waardevolle, stijlvolle uitstraling behoudt. Daarom willen wij met onderstaande maatregelen willekeur en verloedering voorkomen.

De panden zijn bestemd voor privébewoning. Uitoefening van een vrij beroep of vestiging van een kantoor is slechts toegelaten voor zover zulks verenigbaar is met de geldende urbanisatievoorschriften, en voor zover totaal geen burenhinder ontstaat. De panden op het gelijkvloers zijn eveneens mogelijks bestemd voor commerciële doeleinden.

De panden die bestemd zijn tot privébewoning mogen niet bewoond worden door een aantal personen dat hoger is dan datgene wat in verhouding staat met de oppervlakte en de inrichting van de panden.

Eigenaars mogen hun panden niet wijzigen als deze wijzigingen vanaf de straat of vanaf de gemeenschappelijke delen binnen het gebouw zichtbaar zijn.

Berichten ter aankondiging van verhuring of verkoop van een pand mogen door de mede-eigenaars slechts worden aangebracht achter het venster van het betrokken appartement en/of aan de voordeur (max. A4-formaat) en/of aan de balustrade van het terras aan de straatzijde (max. A2-formaat). Dit geldt uiteraard ook voor aankondigingen die door immobiliënkantoren worden aangebracht. Berichten ter aankondiging van verhuring of verkoop van een garage of staanplaats mogen door de mede-eigenaars alleen worden aangebracht aan de poort, d.m.v. verwijderbare hechtingen. (max. A4-formaat).  Niet conforme aankondigingen kunnen op last van de syndicus verwijderd worden.

Alleen met uitdrukkelijke toestemming van de syndicus mogen toestellen van de gemeenschap (bv meters, kranen, elektrische installaties, leidingen) veranderd of gewijzigd worden. Niemand mag dan ook zomaar zelf herstellingen aan die installaties uitvoeren.

We streven naar eenvormigheid voor het uitzicht van de naamplaatjes, zowel op de deuren van de privatieve panden als op de brievenbussen, bij de belinstallatie, of in de garages. Daarom mag niemand zelf naamplaatjes aan de deurbel of brievenbus aanbrengen. Elke wijziging dient aan de syndicus aangevraagd. Hij zal over de uitvoering waken.  Niet conforme naamplaatjes kunnen op last van de syndicus verwijderd worden. De eventueel kosten zullen integraal aan de eigenaar van het pand verrekend worden.

Ook het uitzicht van de raambekleding bepaalt het totaalbeeld van een gebouw. We streven naar een stijlvolle uitstraling door middel van eenvormigheid. Daarom vragen wij dat glasgordijnen wit en doorschijnend zijn over de gehele breedte en hoogte van de vensters. Overgordijnen mogen naar keuze van de eigenaars worden gehangen, zelfs als er geen glasgordijnen hangen. De zichtbare zijde van de overgordijnen dient een neutrale kleur te hebben, hetzij de kleur van de overgordijnen zelf, hetzij een neutraal gekleurde voering.

Het plaatsen van rolluiken en/of zonneblinden is niet toegestaan. Enkel op de hoogste verdieping kunnen zonneluifels worden aangebracht en dit in dezelfde RAL-kleur als het buitenschrijnwerk (RAL 9006 mat), voor zover ze niet uitsteken ten opzichte van de terrasdiepte. Het zeil van de zonnetent dient wit gekleurd te zijn. Voorafgaandelijk aan de plaatsing is de eigenaar verplicht de syndicus op de hoogte te brengen van de geplande plaatsing. De plaatsing dient te gebeuren volgens de regels van goed vakmanschap.

Uitzicht en gebruik van de private terrassen.

Ook inzake algemeen uitzicht streven wij naar een esthetische eenvormigheid.

Wij vragen daarom:

Dat de terrassen steeds een nette, verzorgde en goed onderhouden indruk geven. Het verdient daarom bijzondere aanbeveling om op regelmatige basis de groene mos-aanwas te verwijderen.

Bij het reinigen van terrassen dient men rekening te houden met volgende voorwaarden: Droog reinigen kan altijd, mits men het vuil behoorlijk verzamelt. Met water reinigen kan alleen indien men zich voorafgaandelijk vergewist heeft of de eventueel onderliggende terrassen vrij zijn. Er mag ook absoluut geen gebruik gemaakt worden van chemische reinigingsmiddelen. Alleen het gebruik van natuurzeep is toegestaan.

Dat tuin- en/of zitmeubelen van dien aard zijn dat zij een zekere kwalitatieve en esthetische garantie inhouden.

Wij gebruiken geen meubelen of dergelijke met opzichtige reclameopschriften.

Op de terrassen aan de straatzijde plaatsen wij alleen terrasmeubels.

Op de terrassen aan de achterzijde gelden diezelfde regels maar mag ook huisvuil bewaard worden. Om visuele en hygiënische redenen plaatsen wij de dichtgemaakte vuilzakken in een goed afsluitbare vuilnisemmer, bij voorkeur gemaakt uit metaal of degelijke hardplastic.

De plantenbakken die deel uit maken van de constructie van het gebouw op het gelijkvloers, vragen ook om éénzelfde esthetisch uitzicht. De aanplanting en het onderhoud van de plantenbakken op de scheiding van panden valt onder de verantwoordelijkheid van de syndicus. Het onderhoud van de plantenbakken, volledig gelegen op de privépanden (terrassen en privétuinen), is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de kavel. Alle soorten aanplantingen zijn toegelaten, behalve: alle exotische grassoorten, distels, woekerplanten en klimplanten, boomsoorten.

Voor het drogen van wasgoed op de balkons of terrassen gebruiken wij wegneembare droogrekken, die binnen de omtrek van de terrassen blijven.      

Het gebruik van toestellen om maaltijden te bereiden op het terras zijn toegestaan, mits zij uitsluitend werken op gas of op elektriciteit. Wij verbieden uitdrukkelijk het gebruik van barbecues of kachels die werken met houtskoolsoorten. Houtskoolrook vervuilt onze buitenmuren enorm en veroorzaakt een enorme geurhinder, die tot in de appartementen doordringt.

Op de terrassen plaatsen wij geen in werking zijnde geluidsinstallaties en/of geluidsversterkingen. Elektrische toestellen mogen geen stoornis veroorzaken. De syndicus waakt hierover en kan desgevallend corrigerend optreden.

Werken aan privatieve panden.

Wanneer werken aan privatieve panden de stevigheid van gemeenschappelijke zaken in het gedrang zouden kunnen brengen, moet de eigenaar vooraf de syndicus hierover inlichten, met voorlegging van de plannen van de voorgenomen werken. De syndicus wint het advies in van een architect, die, zo hij het nodig oordeelt, tevens beroep doet op een stabiliteitsingenieur. Indien deze adviezen negatief zijn, brengt de syndicus de zaak voor op de algemene vergadering of bij hoogdringendheid op een bijzondere algemene vergadering. Alle mogelijke kosten verbonden aan deze adviesverlening zijn ten laste van de eigenaar van de privatieve kavel.

Indien werken aan een privatieve kavel worden uitgevoerd ondanks negatief advies, die nadeel of schade aan andere mede-eigenaars of aan gemeenschappelijke zaken kunnen berokkenen of berokkenen, zal de syndicus de eigenaar bij aangetekende brief in gebreke stellen, en zal de syndicus zelf tot de hoogdringende werken overgaan op kosten van de eigenaar.

In de panden mogen geen andere motorische toestellen bediend worden dan diegene nodig voor huishoudelijk gebruik of voor het uitoefenen van een vrij beroep of kantoor. Bijzondere technische installaties of machines kunnen slechts worden aangewend op voorwaarde dat alle maatregelen zouden genomen zijn om overlast voor de bewoners van het gebouw te vermijden.

Veiligheidsvoorschriften.

De eigenaars dienen te zorgen voor veilige en goed onderhouden elektriciteits- en gasleidingen, in overeenstemming met de geldende wetten en veiligheidsvoorschriften en kunnen op eenvoudige vraag daarvan de nodige attesten of bewijsstukken voorleggen.

Huisdieren.

Huisdieren*worden in het gebouw gedoogd in zoverre de andere bewoners er geen hinder van ondervinden (lawaai, geur of anderszins). Het houden van duiven en/of exotische huisdieren is te allen tijde verboden.

Mocht als gevolg van het houden van huisdieren verontreiniging in de gemeenschappelijke gedeelten (met inbegrip van de tuin) ontstaan, dan is de eigenaar van het betrokken huisdier verplicht de sporen hiervan onmiddellijk en grondig op te ruimen. Dit is niet alleen een verplichting, maar ook de morele verantwoordelijkheid van elke eigenaar van een huisdier.

In geval van herhaaldelijke stoornis of ingeval van overtreding van deze regel in het algemeen, dient de RVM de syndicus te adviseren om op te treden en kan desgevallende de tuchtprocedure[1] opgestart worden.

Vuilnis.

Alle bewoners (eigenaars en huurders) worden verplicht de richtlijnen m.b.t. de huisvuilsortering en ander afval, zoals voorzien door de ophaaldienst van de Stad Antwerpen, strikt na te leven. Afval dient individueel te worden gesorteerd en zelf op de stoep te worden geplaatst op de gepaste dag en vanaf het voorziene uur.

De bewoner zal er zorg voor dragen dat het op de stoep geplaatste vuilnis geen hinder veroorzaakt aan gebruikers van het gebouw of voetgangers op de stoep en dat de ingangen van de panden en poorten vrij en gemakkelijk te betreden blijven. Ook wordt gevraagd geen vuilnis te zetten onder de plaats van de brievenbussen, zodat deze ook voor de bezorgers makkelijk toegankelijk blijven.

De eigenaars van Blok A mogen hun afval niet voor de inkom én de brievenbussen van Blok B plaatsen en dienen dit op een nette manier te sorteren tussen Blok B en Blok C.

Verhurende eigenaars dienen hun huurders bij ingebruikname van hun pand telkens op de hoogte te stellen van de plaatselijke regels in verband met het verzamelen en ophalen van huishoudelijk afval, omdat deze afwijkend kunnen zijn t.o.v. andere plaatsen of regio’s.


°Met huisdieren worden bedoeld: honden, katten, vissen, kooivogels of andere niet tropische kleine en ongevaarlijke huisdieren.

  • [1] Zie: Tuchtprocedure bij niet naleving van het RIO .

Zie ook: https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/afvalophaling