Het gebruik van de Gemeenschappelijke delen.

Gebruik van autostaanplaatsen.

De autostaanplaatsen kunnen toebehoren aan personen die al dan niet eigenaar zijn van een appartement in het gebouw. Indien zij geen eigenaar of huurder van een appartement zijn, mogen zij zich slechts toegang tot de autostaanplaatsen verschaffen via in de aktes vastgelegde erfdienstbaarheid.

De ondergrondse parking is uitdrukkelijk verboden voor voertuigen met LPG.

In de ondergrondse parking geldt een maximumsnelheid van 5 km/uur, zijnde stapvoets.

Het is de verantwoordelijkheid van elke eigenaar van een staanplaats en/of box dat deze plaatsen alleen gebruikt worden door zij die daartoe door de eigenaar gemachtigd zijn. Om dit te verzekeren is het plaatsen van beugels toegestaan, mits vooraf aangevraagde schriftelijke goedkeuring van de syndicus. Deze bepaalt ook de specificaties- en montagevoorschriften van dergelijke beugels.

Het doorgeven van toegangssleutels of -zenders is onder geen beding toegelaten, omdat daardoor de veiligheid en de privacy van de bewoners ernstig in het gedrang komen. Bij vaststelling van overtreding zal de syndicus dit per aangetekend schrijven melden aan de eigenaar van de staanplaats.

De staanplaatsen zijn enkel bestemd tot het stallen van voertuigen, al dan niet mechanisch aangedreven. De voertuigen dienen te worden geparkeerd binnen de parkeerlijnen van de autostaanplaats in kwestie. Een autostaanplaats mag in geen enkel geval gebruikt worden als (tijdelijke of permanente) opslagplaats van goederen, van welke aard dan ook.

Er mogen geen activiteiten, van welke aard ook, in uitgeoefend worden, zelfs al houden die verband met het onderhoud of de herstelling van de erin gestalde voertuigen, behoudens overmacht. Het is eveneens verboden in de garage auto’s of moto’s te wassen of intern te reinigen.

Ook mogen er geen hinderlijke, gevaarlijke of ontvlambare producten en/of afval en andere materialen en/of producten worden in opgestapeld. Deze kunnen op last van de syndicus verwijderd worden. De eventueel daarmee gepaard gaande kosten zullen integraal aan de eigenaar van de staanplaats of box verrekend worden.

We vermijden absoluut het gebruik van toeters, bellen of andere geluid makende verwittigingsystemen. We laten de motoren niet nutteloos draaien. Alle ontsnapping of verbranding van olie of benzine dient vermeden.

Het is verboden te parkeren op de berijdbare gangen, de manoeuvreerruimte en voor de nooduitgangen; de voertuigen dienen dus dadelijk op hun plaats gestald.

Gebruik van de bergingen.

In de ondergronds bergingen mogen geen hinderlijke, gevaarlijke of ontvlambare producten, afval of bederfbare producten die ongedierte kunnen aantrekken, worden bewaard. Deze kunnen op last van de syndicus verwijderd worden. De eventueel daarmee gepaard gaande kosten zullen integraal aan de eigenaar van de berging verrekend worden.

Speciale aandacht dient besteed aan het uitschakelen van de verlichting bij het verlaten van de bergingen. Deze verlichting wordt niet automatisch uitgeschakeld (om veiligheidsreden).

Gebruik van de tuin.

De toegang tot de tuinen is voorbehouden aan de bewoners van appartementen en hun gasten, tot zover de eigenaar mee bijdraagt in de kosten van de ondergrondse.

Gelet op zijn esthetische en relaxerende functie zullen de tuin en bijhorende voorzieningen steeds in de staat van absolute zuiverheid en rust worden gehouden. De bewoners dienen daarover te waken, ook met eerbiediging van de aanleg in het algemeen, van de groenvoorzieningen, tuinmeubilair en plantsoenen in het bijzonder.

De bewoners mogen de tuin occasioneel en kortstondig gebruiken voor privédoeleinden in zoverre geen lawaaioverlast wordt bezorgd aan de omwonenden.

Gebruik van de gemeenschappelijke delen.

Er mogen geen honden op het gras rondlopen of er mee naartoe genomen worden, ook niet kortstondig en zelfs niet aan de leiband. Honden aan de leiband lopen op de wandelpaden. Het is verboden dieren te voederen in de tuin.

De bewoners mogen in de gemeenschappelijke gangen, trapzalen of hallen geen huishoudelijk werk uitvoeren of laten uitvoeren.

Zo mag men geen tapijten, huishoudlinnen, meubels, kleding of schoeisel reinigen, borstelen, uitkloppen, wassen, drogen, uithangen. Toegevingen of het gedogen ervan, kan niet als een stilzwijgende instemming worden uitgelegd en kan dus op ieder ogenblik herroepen worden.

De eigenaars of huurders mogen aan gemeenschappelijke zaken geen wijzigingen aanbrengen.

Fietsenstalling in de gemeenschappelijke delen.

De residentie beschikt niet over een afzonderlijke bergplaats voor fietsen. Nochtans willen we te allen tijde vermijden dat fietsen lukraak verspreid worden en daardoor eventueel aanleiding zouden kunnen zijn tot ongemak of gevaarlijke situaties.

Daarom vragen wij de gebruikers hun fietsen te stallen ofwel op hun private parkeerplaats (indien beschikbaar en goed toegankelijk) of bovenaan de ingang van de garage. Hier dient wel de vrije ruimte onder de brandladder gerespecteerd.

We dringen erop aan dat de fietsen ordentelijk worden gestald. Op geregelde tijdstippen zal hierop controle gebeuren en zullen overtreders aangesproken en fietsen desnoods verwijderd worden.

Om veiligheidsredenen mogen er in geen geval fietsen gestald worden op de volledige brandgang van de tuin, voor een inkom of voor nutstoestellen in de garage. Overtreders zullen aangesproken en in het belang van de veiligheid zullen de fietsen verwijderd worden.

We adviseren de gebruikers hun fiets goed beveiligd te stallen. De residentie kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke diefstal of vandalisme.