Reglement van Inwendige Orde (RIO)

Dit Reglement van Interne Orde (RIO) werd opgesteld ten behoeve van alle eigenaars, bewoners en/of gebruikers van een pand of garageplaats in de 

RESIDENTIE ACADEMIE ANTWERPEN (RAA).

Het RIO is samengesteld uit 2 delen:

Deel 1 omvat het huishoudelijk reglement (HR). Het bevat een aantal woon- en leefregels met als doel het woongenot te verbeteren.

Deel 2 omvat alle wettelijke bepalingen zoals deze voorzien werden in de wet op de Mede-eigendom.[1]

Daarom is dit reglement van toepassing op alle gebruikers, tenzij nadrukkelijk blijkt dat het gestelde alleen voor eigenaars bedoeld is.

Voor de eigenaars geldt dat dit RIO een aanvulling vormt bij uw akte van aankoop en de daarbij horende algemene statuten van het gebouw, het charterboek en de beslissingen van de Algemene Vergadering (AV) van de VME-Academie.

Voor de huurders geldt dat dit RIO een aanvulling vormt bij de huurovereenkomst.

Dit RIO werd speciaal en uitzonderlijk samengesteld ten behoeve van alle eigenaars, bewoners en/of gebruikers van een pand of garageplaats in één van in ART 2 vermelde eigenaarsverenigingen van de Residentie Academie Antwerpen. Al hetgeen opgenomen is in dit RIO en eventueel strijdig zou zijn met de wet op de mede-eigendom, wordt als niet geschreven beschouwd. De bepalingen van de Wet op de mede-eigendom zijn immers van dwingend recht.

Elke eigenaar en/of verhuurder is verplicht de huurder in kennis te stellen van dit RIO en de daarbij horende statuten. Een kopij van de meest recente versie van het RIO dient steeds gehecht aan het huurcontract, en samen zijn ze bindend.

Elke nieuwe eigenaar/gebruiker wordt in zijn hoedanigheid van eigenaar/gebruiker of verhuurder/huurder automatisch onderworpen aan alle bepalingen van dit RIO.

In geval van overtreding van één of meerdere bepalingen van het RIO mag de algemene vergadering een eigenaar ertoe verplichten de met de in gebreke zijnde verhuurder/gebruiker afgesloten overeenkomst te verbreken, onverminderd ieders recht op schadevergoeding.


[1] Wet 18 juni 2018 (Publicatie B.S. 2 juli 2018)