Tuchtprocedure.

Bij niet naleving van het RIO

Om de leefbaarheid van onze Academie te waarborgen, is het van bijzonder belang dat de bepalingen van dit RIO nauwgezet, respectvol en gedisciplineerd worden opgevolgd. Het is de verantwoordelijkheid van alle eigenaars om in te staan voor de correcte opvolging van dit RIO.

Elke overtreding zal dan ook aan hen voorgelegd worden. Als blijkt dat niet zij maar hun huurders de oorzaak zijn van de overtreding, dienen zij de nodige maatregelen naar hun huurders toe te nemen.

Bij niet naleving van het RIO zal volgende tuchtprocedure toegepast worden:

  • Stap 1: Elke klacht kan schriftelijk gericht worden, hetzij rechtstreeks of via de toezichthouders of leden van de RVM, aan de voorzitter van de RVM. Deze zal de leden van de RVM in kennis stellen van de klacht en een oplossing in der minne voorstellen.

  • Stap 2: Indien deze oplossing in der minne niet aanvaard wordt, en de klacht niet opgelost is, zal de syndicus de overtreder schriftelijk op de hoogte stellen van de overtreding.

  • Stap 3: indien het probleem niet opgelost geraakt of herhaaldelijk voorkomt, zal de syndicus de overtreder per aangetekend schrijven aanmanen.  In dit schrijven zal de syndicus nauwgezet omschrijven welke acties dienen ondernomen en binnen welk tijdsbestek. De hieraan verbonden kosten, te verhogen met een overlastcompensatie van €200, zijn ten laste van de betrokkene(n). De overlastcompensatie wordt toegevoegd aan het reservefonds van de gemeenschap.

  • Stap 4: Bij ontstentenis van een oplossing binnen het gestelde tijdsbestek van het aangetekend schrijven zal de syndicus alle eigenaars schriftelijk op de hoogte brengen van de overtreding, inhoudend naam en overtreding. De syndicus zal eveneens vermelden dat bij ontstentenis hij de zaak overgedragen wordt naar de raadsman van de VME. De hieraan verbonden kosten zijn ten laste van de betrokkene(n).

  • Stap 5: Bij blijvende ontstentenis van een definitieve oplossing, wordt volmacht verleend aan de syndicus om de zaak aanhangig te maken bij de bevoegde rechtbank(en). De hieraan verbonden kosten zijn ten laste van de betrokkene(n).