Comminicatiemiddelen en overige bepalingen

Communicatiemiddelen.

Elke eigenaar heeft ten aller tijde het recht om zich rechtsreeks tot de syndicus te wenden voor alle vragen, opmerkingen of klachten. De syndicus is gehouden op elke vraag in te gaan en voor een afdoend antwoord te zorgen. Indien nodig kan hij de RVM en/of AV hiervan op de hoogte brengen.

Bewoners-huurders of huurders van een standplaats dienen in geval van klachten of bemerkingen zich in eerste instantie tot hun verhuurder-eigenaar te wenden, die de klachten dan desgewenst aan de syndicus kan doorgeven.

 Alle opmerkingen i.v.m. de kwaliteit van het gebouw (bv. klachten over vuil, beschadigingen, defecten…) mogen steeds gericht worden aan de toezichthouders of aan één van de leden van de RVM.

 Voor belangrijke en dringende zaken zal de syndicus zich steeds tot de eigenaars richten via de met hen afgesproken kanalen (mail, gewoon schrijven, aangetekend schrijven…). Wanneer het mededelingen betreffen van algemeen belang, zal een kopij van het schrijven uitgehangen worden in de daartoe voorziene mededelingenborden.

 Overige bepalingen.

In de gemeenschappelijke delen mogen geen voorwerpen, meubels, kinderwagens, rijwielen worden achtergelaten.

Het is verboden vlaggen, opschriften, platen of politieke kentekens te plaatsen, noch buiten aan, noch binnen in het gebouw.

Het is verboden een openbare verkoping in het gebouw te houden.

Behoudens schriftelijke toestemming van eigenaar of syndicus is het verboden welke verandering ook aan de installatie van de elektriciteitsleidingen, gas, verwarming, water, bellen en telefoon aan te brengen.

Het is streng verboden de sleutel van het gebouw of het pand aan een derde toe te vertrouwen, tenzij mits toestemming van eigenaar of syndicus, die het sleutelplan beheert.

Het is ten strengste verboden te roken in de garages, bergingen, gemeenschappelijke ruimten en liften van het gebouw, omwille van het bijzonder risico voor brand en/of ontploffing.

Kerstverlichting is op het terras en aan de buitenkant van het gebouw toegestaan, op voorwaarde dat deze niet storend wordt opgehangen.