DEEL II Wettelijke Bepalingen.

Art. 1.  Algemeen

De bedoeling van het reglement is tweeledig. Enerzijds bevat het de regels en afspraken om als gemeenschap samen gebruik te maken van de gemeenschappelijke delen en ieders wooncomfort te respecteren. Anderzijds willen wij ook voorkomen dat door individuele acties het esthetisch geheel, en zo ook de investeringswaarde, wordt aangetast.

In het reglement van interne orde staat ook beschreven hoe het beheer van het complex wordt georganiseerd.

Bij de syndicus, op de zetel van de vereniging van mede-eigenaars, is steeds een volledig en actueel exemplaar van het reglement van interne orde beschikbaar.

Wijzigingen of aanvullingen worden opgenomen in de notulen van de AV en genoteerd in het register dat zich bevindt op de zetel van de vereniging van mede-eigenaars.

Art. 2. Samenstelling van het complex.

Het beheer van het totale appartementencomplex RAA werd ondergebracht in 3 eigenaars-verenigingen nl:

 • Academie Blok A met ondernemingsnummer 0808.322.938
 • Academie Blok B-C-D-E-F met ondernemingsnummer 0898.323.928
 • Academie Blok Ondergrond met ondernemingsnummer 0898.324.423

De eigenaarsvereniging duidt een syndicus aan, die verantwoordelijk gesteld wordt voor het beheer van het complex.

Art. 3.  Vereniging van mede-eigenaars. (VME)

De vereniging van mede-eigenaars wordt gevormd door álle mede-eigenaars.

Alle mede-eigenaars verbinden zich ertoe zich te onderwerpen aan de besluiten van de algemene vergadering, onverminderd de verhaalmogelijkheden die zij hebben.

Art. 4.   De Algemene Vergadering. (AV)

De AV is samengesteld uit alle leden van de VME.

Elke mede-eigenaar beschikt over een aantal stemmen overeenkomstig zijn quotiteit.[1]

Elke mede-eigenaar kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet lid van de AV.

Niemand, ook geen lasthebber, kan stemmen voor een hoger aantal stemmen dan het door de mede-eigenaars voorziene totaal van stemmen.

De syndicus dient steeds, ook op bijzondere AV’s, uitgenodigd te worden en aanwezig te zijn als orgaan van de vereniging.

De syndicus kan niet als lasthebber van een mede-eigenaar optreden op een AV.

De samenstelling van de vergadering dient steeds worden bevestigd door een door de mede-eigenaars ondertekende “aanwezigheidslijst”.

De AV wordt steeds voorgezeten door een mede-eigenaar, bijgestaan door een secretaris.

Er zijn volgende soorten Algemene vergaderingen:

 • De statutaire Algemene Vergadering: Wordt eenmaal per jaar gehouden binnen de vastgelegde periode.
 • De Buitengewone algemene vergadering: Wordt bijeengeroepen telkens de syndicus dit nodig vindt of op schriftelijk verzoek van eigenaars.
 • De hernieuwde vergadering: Wanneer het vereiste quorum bij de eerste vergadering niet werd behaald. (Zowel voor statutaire als buitengewone vergadering.)

Art. 5. Wijze van bijeenroeping van AV.

5.1       Vorm en inhoud.

De VME is van rechtswege verplicht minimum één Algemene Vergadering (AV) per jaar samen te roepen. De AV neemt alle belangrijke beslissingen inzake het beheer van de gemeenschappelijke delen van het appartementencomplex.

De bijeenroeping geschiedt bij een ter post aangetekende brief, tenzij de geadresseerden individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De bijeenroeping vermeldt de plaats waar, alsook de dag en het uur waarop de vergadering plaatsvindt, alsmede de agenda met opgave van de punten die ter bespreking zullen worden voorgelegd.

De syndicus agendeert de schriftelijke voorstellen die hij heeft ontvangen van de mede-eigenaars of van de raad van mede-eigendom, ten minste drie weken vóór de eerste dag van de in het RIO bepaalde periode waarin de gewone algemene vergadering moet plaatsvinden. 

De bijeenroeping vermeldt volgens welke nadere regels de documenten over de geagendeerde punten kunnen worden geraadpleegd. 

Elke mede-eigenaars brengt zijn adresveranderingen of de wijzigingen in het persoonlijk of zakelijk statuut van zijn kavel onverwijld ter kennis van de syndicus. De bijeenroepingen die worden verzonden naar het laatst door de syndicus op het ogenblik van de verzending gekende adres, worden geacht regelmatig te zijn.

5.2       Termijnen

De syndicus is gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen. De AV kan bijeengeroepen worden ofwel als statutaire jaarlijkse algemene vergadering, hetzij als bijzondere algemene vergadering.

De eerste jaarlijkse algemene vergadering heeft steeds plaats in de vijftien daagse periode, startend op 1 oktober van het kalenderjaar. In gemeen overleg werd daarom besloten om de jaarlijkse statutaire vergadering te laten doorgaan op:

Een werkdag tussen of op de eerste oktober en de vijftiende oktober van elk jaar

De syndicus is eveneens gehouden de AV bijeen te roepen op vraag van één of meerdere mede-eigenaars, als zij te minste één vijfde van het totaal aantal aandelen bezitten. Dit verzoek tot bijeenroeping dient per post aangetekend schrijven aan de syndicus gericht.  De syndicus is dan gehouden binnen de dertig dagen de bijeenroeping te verzenden.  Zo niet, kan één van de mede-eigenaars die het verzoek heeft ondertekend de AV bijeenroepen.

De bijeenroeping wordt ten minste vijftien dagen vóór de datum van de vergadering ter kennis gebracht, behalve bij uitzonderlijk dringende gevallen.

5.3    Agenda

De dagorde wordt opgemaakt door de initiatiefnemer van de vergadering. (Bv. de syndicus)

De AV kan geen rechtsgeldige beslissingen nemen over punten die niet uitdrukkelijk op de dagorde stonden.

Zowel de raad van mede-eigendom als één of meerdere eigenaars kunnen aan de syndicus punten meedelen waarvan zij willen dat deze op de dagorde worden geplaatst. Deze punten worden door de syndicus in aanmerking genomen.

Indien deze punten evenwel niet op de dagorde kunnen geplaatst worden, omwille van de datum waarop de syndicus het verzoek heeft ontvangen, dan worden ze op de agenda van de volgende AV geplaatst.

Art. 6.   Noodzakelijk aanwezigheidsquorum.

De algemene vergadering beraadslaagt alleen rechtsgeldig wanneer aan het begin van de algemene vergadering meer dan de helft van de mede-eigenaars aanwezig of vertegenwoordigd is en voor zover zij ten minste de helft van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten. 

Niettemin beraadslaagt de algemene vergadering tevens rechtsgeldig wanneer de mede-eigenaars die aanwezig of vertegenwoordigd zijn aan het begin van de algemene vergadering, meer dan drie vierde van de aandelen in de gemeenschappelijke delen vertegenwoordigen. 

Indien geen van beide quorums wordt bereikt, zal een tweede (hernieuwde) algemene vergadering na het verstrijken van een termijn van ten minste vijftien dagen bijeenkomen die zal beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden en de aandelen van mede-eigendom waarvan ze houder zijn. 

Art. 7.   Verplichte Meerderheden.

7.1    Volstrekte meerderheid.

Als volstrekte meerderheid wordt bedoeld: de meerderheid van de op het ogenblik van de stemming aanwezige mede-eigenaars of hun vertegenwoordigers. De onthoudingen, blanco- of ongeldige stemmen worden beschouwd als niet uitgebrachte stemmen.

De beslissingen van de AV worden genomen met een volstrekte meerderheid, tenzij de wet een gekwalificeerde meerderheid vereist.

Over de punten behandeld onder de rubriek “Varia” of “diversen” kan nooit geldig gestemd worden. Desgewenst kan, na beraadslaging, het punt geagendeerd worden op de volgende AV.

7.2    Twee derde meerderheid

De wet voorziet een de noodzakelijkheid van een twee derde meerderheid in volgende gevallen:

 • Bij elke wijziging van de statuten, voor zover zij slechts het genot, het gebruik of het beheer van de gemeenschappelijk delen betreft.
 • Voor alle werken in de gemene delen, met uitzondering van de wettelijk opgelegde werken tot behoud van het goed en daden van voorlopig beheer.
 • Over het bedrag van opdrachten en contracten vanaf hetwelk mededinging verplicht is.

7.3       Vier vijfden meerderheid

De wet voorziet een de noodzakelijkheid van een vier vijfden meerderheid in volgende gevallen:

 • Bij elke andere wijziging van de statuten, met inbegrip van de verdeling van de lasten van de mede-eigendom.
 • Over de wijziging van de bestemming van een onroerend goed of een deel ervan.
 • Over de heropbouw van het onroerend goed of de herstelling van het beschadigd gedeelte in geval van gedeeltelijke vernietiging.
 • Over iedere verkrijging van nieuwe onroerende goederen bestemd om gemeenschappelijk te worden.
 • Over alle daden van beschikking van gemeenschappelijke onroerende goederen, inclusief de wijziging van de zakelijke gebruiksrechten.
 • Over de verdeling van een kavel of over de volledige of gedeeltelijke vereniging van twee of meer kavels.
 • Bij beslissing tot oprichting van deelverenigingen kan de wijziging van aandelen van de mede-eigendom, die ingevolge deze wijziging noodzakelijk is, door de AV bij dezelfde meerderheid worden beslist.
 • Over de afbraak of de volledige heropbouw van het gebouw om reden van hygiëne of veiligheid of wanneer de kostprijs van de aanpassing buitensporig zou zijn.

7.4       Eénparigheid.

De wet voorziet een de noodzakelijkheid van een éénparigheid in volgende gevallen:

 • Over elke wijziging van verdeling van de aandelen van de mede-eigendom.
 • Wanneer de AV besluit tot de werken, de verdeling of de vereniging van kavels of daden van beschikking, kan zij beslissen tot wijziging van de aandelen van mede-eigendom in geval deze wijziging noodzakelijk is.
 • Bij de oprichting van deelverenigingen kan de AV beslissen tot wijziging van de aandelen van mede-eigendom in geval deze wijziging noodzakelijk is.

Wanneer de wet éénparigheid van alle mede-eigenaars voorschrijft en deze in de AV niet wordt bereikt (bv door afwezigheid), zal er een nieuwe bijeenkomst worden voorzien binnen een termijn van 30 dagen.

Art. 8.   Bevoegdheden van de AV.

Behoren o.a. tot de bevoegdheden van de AV:

 • Het toekennen van speciale opdrachten aan de RVM of de commissaris der rekeningen
 • Samenstelling en benoeming van de RVM.
 • Het al dan niet verlenen van kwijting en décharge aan de syndicus, RVM of de commissaris der rekeningen.
 • Het wijzigen of aanvullen van het RIO
 • Het, via de syndicus, aanhangig maken van rechtsvorderingen.
 • Het beslissen over niet noodzakelijk noch dringende werken;
 • Het beslissen over het al dan niet aanwenden van het reservekapitaal.

Deze opsomming is niet limitatief en exemplarisch. De bevoegdheden van de AV zijn immers de meest uitgebreide om beslissingen te treffen inzake de gemeenschappelijke belangen.

Het staat de AV vrij om de uitvoering van de genomen besluiten al dan niet toe te vertrouwen aan de syndicus of RVM of beiden d.m.v. een hen toevertrouwd mandaat.

Art. 9.    Volmachten.

Iedere mede-eigenaar kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet lid van de algemene vergadering. De volmacht vermeldt de naam van de lasthebber. 

De volmacht kan algemeen of specifiek zijn en mag slechts gelden voor één algemene vergadering. (Tenzij notariële uitzondering.)

Een volmacht verleend voor een algemene vergadering geldt ook voor de algemene vergadering die georganiseerd wordt omdat voor de eerste algemene vergadering het quorum niet werd bereikt, tenzij anders bepaald. 

Niemand mag meer dan 3 volmachten aanvaarden. Een lasthebber kan evenwel meer dan drie volmachten krijgen, als het totaal van de stemmen waarover hij beschikt niet meer dan 10% bedraagt van het totaal aantal stemmen.

De volmachten dienen uiterlijk bij de aanvang overhandigd en aan de aanwezigheidslijst gehecht.

De volmachtdrager zal dan ook namens zijn mandaat de aanwezigheidslijst tekenen.

De vertegenwoordigers van eventuele rechtspersonen/mede-eigenaars moeten aantonen dat zij deze ook geldig kunnen vertegenwoordigen.

Art. 10.     Organisatie van de AV.

De algemene vergadering wordt door een mede-eigenaar voorgezeten. De aanstelling zal door de syndicus steeds als eerste punt op de agenda worden opgenomen.

De verkozen voorzitter zal, per agendapunt, het woord verlenen aan de syndicus voor de inhoudelijke behandeling ervan.

De voorzitter van de vergadering wordt bijgestaan door minimum één aangeduide secretaris.

De secretaris controleert de aanwezigheidslijsten en de daaraan gekoppelde aantal aandelen en volgt de stemverrichtingen.

De stemverrichtingen zijn verplicht mondeling en openbaar.  Schriftelijk of geheim stemmen wordt wettelijk uitgesloten, aangezien de syndicus verplicht wordt de namen van de stemhoudende mede-eigenaars te notuleren die tegen stemden of zich onthielden.

De secretaris tekent de notulen voor ‘akkoord’.

De taak van ‘secretaris’ en het ambt van ‘syndicus’ zijn onverenigbaar.

Art. 11.   Zetel van de vereniging.

Door de AV van de VME werd cfr. De Wet besloten dat haar zetel zal gevestigd worden in het gebouw:

VME Residentie Academie p/a Van Waes Luc
Minderbroedersstraat 8 bus 1 2000 Antwerpen

Art. 12.   Syndicus.

Het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een syndicus 

De syndicus vormt het officiële orgaan van de mede-eigendom en gaat de mede-eigenaars vertegenwoordigen in legale kwesties. Hij roept de AV bijeen, notuleert de beslissingen en is verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. Hij kan bewarende maatregelen nemen en beheert het vermogen van de VME.

12.1    Wijze van aanstelling van de syndicus.

De Algemene vergadering benoemt de syndicus

De bepalingen die de verhouding regelen tussen de syndicus en de vereniging van mede-eigenaars en de daaraan gekoppelde vergoeding, staan in een schriftelijke overeenkomst. Die overeenkomst omvat met name de lijst van de forfaitaire prestaties en de lijst van de aanvullende prestaties en de daaraan verbonden vergoedingen. Een niet-vermelde prestatie kan geen aanleiding geven tot vergoeding, behoudens beslissing van de algemene vergadering. 

Het mandaat van de syndicus neemt van rechtswege een einde bij de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering. Het mandaat van de syndicus mag niet langer zijn dan drie jaar, maar kan worden hernieuwd door een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering. Het feit dat het mandaat van de syndicus niet wordt vernieuwd, geeft op zich geen aanleiding tot een vergoeding. 

Onder voorbehoud van een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering, kan hij geen verbintenissen aangaan voor een termijn die de duur van zijn mandaat te boven gaat. 

Binnen eenzelfde vereniging van mede-eigenaars mag een syndicus niet tegelijkertijd lid van de raad van mede-eigendom of commissaris van de rekeningen zijn. 

De bepalingen die de verhoudingen regelen tussen de syndicus en de VME en de daaraan gekoppelde vergoedingen staan in een schriftelijke overeenkomst. Deze overeenkomst omvat een lijst van forfaitaire en aanvullende prestaties.

Alle identificatie en contactgegevens van de syndicus dienen aangeplakt aan de ingang van het gebouw waar de zetel van de VME gevestigd is.

12.2    Bevoegdheden van de syndicus.

Ongeacht de bevoegdheid die hen door het RIO (elders) wordt toegekend, heeft de syndicus volgende opdrachten:

(Niet-limitatieve en in willekeurige volgorde opsomming)

 • Bijeenroeping van de AV.
 • Notuleren van de beslissingen.
 • De beslissingen van de AV uitvoeren.
 • Daden van voorlopig beheer stellen.
 • Bezwarende maatregelen nemen.
 • Het vermogen van de VME beheren.
 • De VME in echte vertegenwoordigen.
 • De lijst van schulden over leggen aan de notaris.
 • Elke eigenaar/bewoner de datum van de AV mededelen.
 • Ne beëindiging van zijn mandaat het volledige dossier overdragen aan zijn opvolger.
 • De nodige verzekeringen af te sluiten, inclusief een aansprakelijkheidsverzekering voor het uitoefenen van zijn ambt.
 • De nodige documenten ter beschikking stellen van de eigenaars.
 • Het bewaren van het Postinterventie-dossier.
 • Het opvragen en voorleggen van de nodige kostenramingen en bestekken.
 • Het voorleggen op de AV van een evaluatierapport i.v.m. de overeenkomsten voor geregeld verrichte leveringen.
 • De boekhouding van de VME voeren.
 • De lijst van persoonsgegevens opmaken en actueel houden.
 • De begroting voorbereiden voor de lopende uitgaven.

12.3    Verantwoordelijkheid van de syndicus.

De syndicus is als enige aansprakelijk voor zijn beheer en kan zijn bevoegdheid niet overdragen, tenzij met een uitzonderlijke toestemming van de AV.

De AV kan steeds de syndicus ontslaan en een voorlopige syndicus toevoegen voor een welbepaalde duur of voor welbepaalde doeleinden. De RVM (of bij ontstentenis de voorzitter van de laatste AV) zal dan de procedure opstarten om in een definitieve vervanging te voorzien.

12.4    Huidige syndicus.

zie onze-coordinaten

Art. 13.     Raad van Mede-eigendom.

De Raad van Mede-Eigendom oefent een adviserende en controlerende functie uit op de syndicus.  Ze brengt verslag uit aan de leden van de AV maar beschikt niet over een bevoegdheid die enkel aan de syndicus of de AV toekomt.

De Raad van Mede-Eigendom adviseert de syndicus over dwingende en bewarende maatregelen.

De Raad van mede-eigendom is verplicht om een jaarlijks verslag te bezorgen aan de AV over de uitoefening van zijn taak.

Bij definitieve onbeschikbaarheid of ontslag van de voorzitter van de Raad van Mede-eigendom in functie, wordt deze functie met onmiddellijke ingang ad interim overgenomen door de syndicus.  De betrokken mede-eigenaars worden hiervan d.m.v. een gewone brief ingelicht.  De syndicus wordt verplicht nieuwe voorzitterverkiezingen te organiseren tegen de eerstvolgende AV.

Bij onbeschikbaarheid of ontslag van één van de leden van de Raad van Mede-Eigendom worden de betrokken mede-eigenaars schriftelijk ingelicht. Eventuele nieuwe kandidaturen worden voorgelegd op de eerstvolgende AV.

Art. 14.   Commissaris van de rekeningen.

De AV wijst jaarlijks een commissaris van de rekeningen aan of een college van commissarissen van de rekeningen aan, die al dan niet mede-eigenaar zijn en die de rekeningen van de mede-eigenaars controleren, wier bevoegdheden en verplichtingen bij het RIO worden bepaald.

14.1    Aanstelling, duur, vergoeding.

In elk gebouwencomplex bestaat de wettelijke verplichting om een commissaris te benoemen.

Deze benoeming gebeurt op de AV bij volstrekte meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

De commissaris wordt aangesteld voor één boekjaar tot en met de volgende statutaire AV, waarop décharge wordt verleend. Het mandaat kan jaarlijks hernieuw worden.

De AV kan de commissaris slechts voortijdig ontslaan omwille van ernstige wettige redenen zodat een ad nutum ontslag (zonder voorafgaande motivering of zonder enige reden) niet mogelijk is.

De commissaris kan wel voortijdig ontslag nemen omwille van ernstige en gewichtige persoonlijke redenen, welke hij/zij dan ook meedeelt aan de syndicus en de mede-eigenaars. Het feit dat de commissaris in de loop van het jaar zijn/haar privatief zou verkopen, wordt niet aanvaard als ernstige en gewichtige persoonlijke redenen

De AV bepaalt de vergoeding van de commissaris die, indien bezoldigd, uitsluitend kan bestaan uit een forfaitaire vergoeding.

14.2    Aansprakelijkheid.

De commissaris is aansprakelijk voor de fouten die hij/zij maakt in de uitoefening van zijn ambt.

Het nalaten van het opmaken en verspreiden van zijn controleverslag kan in bepaalde gevallen een zware fout uitmaken.

De VME sluit een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af teneinde de schade veroorzaakt door de commissaris in de uitoefening van zijn mandaat te dekken.

De professionele commissaris dient bij benoeming aan de AV bekend te maken onder welk tuchtrechtelijk orgaan hij/zij ressorteert. Hij/zij dient eveneens in het bezit te zijn van een (eigen) polis die zijn/haar beroepsaansprakelijkheid dekt.

14.3    Voorwaarden

De commissaris van de rekeningen is een verplicht orgaan van de VME.

De commissaris van de rekeningen, al dan niet mede-eigenaar, fungeert als onafhankelijk persoon en dient een onpartijdige houding aan te nemen t.o.v. van de individuele mede-eigenaars en de syndicus.

In het geval de commissaris een mede-eigenaar is, dient hij/zij geen boekhoudkundige of juridische vorming te hebben, doch dient hij/zij minstens een goede kennis te hebben van het boekhouden en van de wet op de mede-eigendom.

Elke commissaris van de rekeningen dient zich strikt te houden aan zijn/haar geheimhoudingsplicht en discretieplicht indien hij/zij kennis zou krijgen van gevoelige of persoonlijke gegevens.

Er is een onverenigbaarheid tussen het uitoefenen van de taak van syndicus en het mandaat van commissaris van de rekeningen.

14.4    Verplichtingen en bevoegdheden.

De commissaris van de rekeningen heeft slechts een controletaak en geen adviesbevoegdheid. (Met uitzondering van de adviesbevoegdheden toegekend door het RIO, zoals het advies van het al dan niet verlenen van décharge aan de syndicus.)

De commissaris van de rekeningen houdt toezicht op de boekhouding, balans en jaarrekening, maar is niet bevoegd om zelf al dan niet verbeteringen en/of verwijzingen aan te brengen.

De commissaris van de rekeningen is verplicht om in het jaarlijks verslag een gemotiveerd advies te formuleren voor het al dan niet verlenen van décharge aan de syndicus.

De commissaris van de rekeningen is verplicht om het jaarlijks verslag over te maken an de mede-eigenaars en de syndicus en dit toe te lichten op de jaarlijkse statutaire vergadering.

Het is aan te bevelen dat de commissaris van de rekeningen minimaal per kwartaal een controle uitvoert, zodat eventuele onregelmatigheden of fouten tijdig aan de syndicus kunnen gesignaleerd worden.

De syndicus is verplicht aan de commissaris van de rekeningen de volstrekte medewerking te verlenen. Daartoe krijgt de commissaris van de rekeningen, na voorafgaandelijke afspraak, toegang tot alle documenten en geschriften betreffende de VME.

De commissaris van de rekeningen wordt geacht elke AV, waarbij belangrijke boekhoudkundige-financiële problematieken worden besproken, bij te wonen en het woord te nemen. De commissaris van de rekeningen wordt eveneens geacht een BAV bijeen te roepen indien er ernstige onregelmatigheden worden vastgesteld in het boekhoudkundig en/of financieel beheer van de syndicus.

Art. 15.    Toezichthouders.

De Toezichthouders doen periodieke controles van de gemeenschappelijke delen.

Hun mandaat dient jaarlijks bevestigd op de AV.

Zij zijn ook het eerste aanspreekpunt voor alle bewoners in geval van opmerkingen, suggesties klachten. Alle klachten en/of onregelmatigheden dienen schriftelijk, al dan niet anoniem, in eerste instantie aan de toezichthouders gemeld.

Zij rapporteren in eerste instantie aan de RVM, die samen met de syndicus verantwoordelijk is voor de verdere afhandeling.

Art. 16.    Beleid inzake privacy.

Zowel de VME, de RVM, de sydicus en de commissaris van de rekening zijn gehouden de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (beter bekend als GDPR) en de wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018 strikt uit te voeren.

De VME verbindt er zich toe om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens te behouden en veiligheidsmaatregelen te nemen om elk eventueel verlies, misbruik of elke vervalsing van persoonlijke gegevens te voorkomen.

Elke mede-eigenaar en/of huurder kan steeds inzake krijgen bij de vereniging van mede-eigenaars in de persoonlijke gegevens die hem aanbelangen. Onjuiste gegevens worden op eerste verzoek door de vereniging van mede-eigenaars verbeterd.

Elke mede-eigenaar en/of huurder heeft het recht om bepaalde persoonlijke gegevens die door de vereniging van mede-eigenaars uitsluitend op basis van toestemming worden verwerkt (bij gebreke aan een wettelijke grondslag) te wissen.

Elke mede-eigenaar en/of huurder heeft tevens het recht om de verwerking van bepaalde persoonlijke gegevens te beperken of bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen.

Elke mede-eigenaar en/of huurder heeft het recht om zijn Persoonsgegevens te verkrijgen of om ze over te dragen aan een nieuwe vereniging van mede-eigenaars.

Bij vragen of bemerkingen omtrent het privacybeleid kan contact worden opgenomen met de syndicus.

Bij klachten over het privacybeleid van de VME, kan men zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit. (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/)


[1] Art 577-6, §6, B.W